کليه متقاضياني که کنتورهاي هوشمند را جهت نصب بر روي چاههاي کشاورزي و صنعتي خريداري مي نمانيد يک عدد کارت شارژ جهت دريافت سهميه ساليانه خود بايد دريافت نمايند . لذا کليه متقاضيان محترم پس از خريد کنتور

کليه متقاضياني که کنتورهاي هوشمند را جهت نصب بر روي چاههاي کشاورزي و صنعتي خريداري مي نمانيد يک عدد کارت شارژ جهت دريافت سهميه ساليانه خود بايد دريافت نمايند . لذا کليه متقاضيان محترم پس از خريد کنتور

کلیه متقاضیانی که کنتورهای هوشمند را جهت نصب بر روی چاههای کشاورزی و صنعتی خریداری می نمانید یک عدد کارت شارژ جهت دریافت سهمیه سالیانه خود باید دریافت نمایند . لذا کلیه متقاضیان محترم پس از خرید کنتور

کد خبر: 42 تاریخ انتشار: 1398/02/13 04:32:42
نمایش: 76
اخبار
کليه متقاضياني که کنتورهاي هوشمند را جهت نصب بر روي چاههاي کشاورزي و صنعتي خريداري مي نمانيد يک عدد کارت شارژ جهت دريافت سهميه ساليانه خود بايد دريافت نمايند . لذا کليه متقاضيان محترم پس از خريد کنتور خود جهت دريافت کارت شارژ
کليه متقاضياني که کنتورهاي هوشمند را جهت نصب بر روي چاههاي کشاورزي و صنعتي خريداري مي نمانيد يک عدد کارت شارژ جهت دريافت سهميه ساليانه خود بايد دريافت نمايند . لذا کليه متقاضيان محترم پس از خريد کنتور خود جهت دريافت کارت شارژ

افزودن دیدگاه