استخدام بدون محدوديت از کليه متخصصين الکترونيک گرايش هاي سخت افزار و نرم افزار - کليه متخصصين داراي توانايي طراحي تجهيزات ابزار دقيق و همچنين تجهيزات قرائت از راه دور ، به صورت ثابت و پروژه اي دعوت به

استخدام بدون محدوديت از کليه متخصصين الکترونيک گرايش هاي سخت افزار و نرم افزار - کليه متخصصين داراي توانايي طراحي تجهيزات ابزار دقيق و همچنين تجهيزات قرائت از راه دور ، به صورت ثابت و پروژه اي دعوت به

استخدام بدون محدودیت از کليه متخصصين الکترونيک گرايش هاي سخت افزار و نرم افزار - کليه متخصصين داراي توانايي طراحي تجهيزات ابزار دقيق و همچنين تجهيزات قرائت از راه دور ، به صورت ثابت و پروژه اي دعوت به

کد خبر: 36 تاریخ انتشار: 1398/02/13
نمایش: 87
اخبار
استخدام بدون محدوديت از کليه متخصصين الکترونيک گرايش هاي سخت افزار و نرم افزار - کليه متخصصين داراي توانايي طراحي تجهيزات ابزار دقيق و همچنين تجهيزات قرائت از راه دور ، به صورت ثابت و پروژه اي دعوت به
استخدام بدون محدوديت از کليه متخصصين الکترونيک گرايش هاي سخت افزار و نرم افزار - کليه متخصصين داراي توانايي طراحي تجهيزات ابزار دقيق و همچنين تجهيزات قرائت از راه دور ، به صورت ثابت و پروژه اي دعوت به

افزودن دیدگاه