استخدام بدون محدوديت از کليه متخصصين الکترونيک گرايش هاي سخت افزار و نرم افزار - کليه متخصصين داراي توانايي طراحي تجهيزات ابزار دقيق و همچنين تجهيزات قرائت از راه دور ، به صورت ثابت و پروژه اي دعوت به


استخدام بدون محدوديت از کليه متخصصين الکترونيک گرايش هاي سخت افزار و نرم افزار - کليه متخصصين داراي توانايي طراحي تجهيزات ابزار دقيق و همچنين تجهيزات قرائت از راه دور ، به صورت ثابت و پروژه اي دعوت به

جزییات بیشتر

شرکت سانا با همکاري بانک هاي عامل جهت خريد کنتورهاي هوشمند و کمک به کشاورزان کليه محصولات خود را همراه با تسهيلات در اختيار کشاورزان قرار مي دهد . از 50 ميليون ريال الي 1.000.000.000 ريال


شرکت سانا با همکاري بانک هاي عامل جهت خريد کنتورهاي هوشمند و کمک به کشاورزان کليه محصولات خود را همراه با تسهيلات در اختيار کشاورزان قرار مي دهد . از 50 ميليون ريال الي 1.000.000.000 ريال

جزییات بیشتر

سرمايه گذاري و مشارکت شرکت سهامي خاص نوآوران و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) در راه اندازي خط توليد بردهاي الکتريکي و افزايش ظرفيت توليد تجهيزات اندازه گيري


سرمايه گذاري و مشارکت شرکت سهامي خاص نوآوران و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) در راه اندازي خط توليد بردهاي الکتريکي و افزايش ظرفيت توليد تجهيزات اندازه گيري

جزییات بیشتر

National Water Resources Management Project under the Ministry of Energy The government of the Islamic Republic of Iran has been implementing a water resource management project in the field of drough


Invitation to all companies active in the field of mechanical meters and flowmeters for the monthly production of 12,000 devices supported by the Sana

جزییات بیشتر